Convivir: Yungay lo hacemos tod@s | Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Convivir: Yungay
lo hacemos tod@s

Año a año el Museo se compromete a abordar temáticas que permitan visibilizar los derechos humanos que están siendo vulnerados en el presente. El año 2019, el Museo está trabajando la temática “El Derecho Humano a ser migrantes”, con la convicción profunda que la lucha por los derechos humanos durante la dictadura obliga a defender los derechos humanos en tiempos de democracia.

Es así que dentro de los lineamiento del año, se definió como acción clave la vinculación con el territorio y comunidad en la cual se inserta el Museo de la Memoria, estableciendo el proyecto “Convivir, Yungay lo hacemos Tod@s”, que plantea una propuesta centrada en la participación de vecinos y vecinas, escuelas y organizaciones sociales del barrio y migrantes que permita avanzar hacia el reconocimiento y respeto mutuo, a través de la puesta en común de memorias compartidas.

Actividades

Exposición Comunitaria Convivir: Yungay lo hacemos tod@s (18 mayo al 28 de julio)

¡Te invitamos a tomar asiento en nuestro living comunitario del Barrio Yungay, conocer las historias migrantes que cuentan los vecinos y vecinas a través de sus objetos personales y experimentar la convivencia!

Existen innumerables historias  de migración, ya sea la propia, de cómo llegamos al barrio de otro país o de otra región, sea la del abuelo, que abandonó su pueblo chileno para buscar una vida mejor en la ciudad o la de una amiga que tuvo que exiliarse durante la dictadura. En la exposición puedes descubrir muchas de estas historias que están presentes en el Barrio Yungay.

A partir del 18 de mayo, el espacio alrededor del living comunitario se llenará con los objetos personales que cuentan las historias migrantes del Barrio Yungay. La exposición que se creará de esta manera, se desarrollará junto con las vecinas y los vecinos del barrio en convivencias.

Convocatoria abierta a las y los vecinos

¡Participa en la exposición comunitaria “Convivir: Yungay lo hacemos tod@s”, sobre historias migrantes del barrio!

Queremos conocer todas tus vivencias: si llegaste hace mucho o poco tiempo, si te trasladaste desde otra comuna o viniste desde otra ciudad de Chile, si eres de otro país o viviste el exilio.

Cuéntanos a través de un objeto, tus experiencias, la de tu familia o cercanos, en las sesiones de convivencia que haremos en el living comunitario que se instalará en el Museo.

Tus objetos e historias podrá ayudar en la creación de la exposición  “Convivir: Yungay lo hacemos tod@s”. 

Fechas de convivencias en el living comunitario

  • 08 de junio | 17:00 a 19:00 h.
  • 22 de junio | 17:00 a 19:00 h.
  • 06 de julio | 17:00 a 19:00 h.

Inscríbete a una de estas fechas, con una semana de anticipación, en el correo convivir@museodelamemoria.cl ¡Cupos limitados!
Haz click aquí  para más información.

Inauguración Living comunitario del Barrio Yungay (18 de mayo)

Se inaugurará en el Hall CEDOC del Museo de la Memoria un living comunitario del Barrio Yungay donde se realizarán las convivencias. Este living estará conformado por muebles facilitados por vecinos y vecinas que deseen participar. Si deseas colaborar escríbenos al correo convivir@museodelamemoria.cl

¡Convivir: Yungay lo hacemos tod@s!

Patisipe nan egzibisyon kominote a “Convivir: Yungay nou fè li tout”!

Ane apre ane Mize a pran angajman pou adrese pwoblèm ki fè vizib dwa moun ki vyole nan prezan. An 2019, Mize a ap travay sou tèm “Dwa Moun Imigran yo”, ak konviksyon pwofon ke lit pou dwa moun pandan diktati a fòse nou defann dwa moun nan tan demokrasi.
Se konsa, nan règleman yo nan ane a, yo te defini yon aksyon kle kòm lyen ki ak teritwa a ak kominote nan ki se Mize a nan memwa eleman, etabli pwojè a “Konvèti, Yungay fè Tod a”, ki pwopoze yon pwopozisyon konsantre sou patisipasyon vwazen yo ak lekòl katye yo ak òganizasyon sosyal ak imigran ki pèmèt pwogrè nan direksyon pou rekonesans mityèl ak respè, nan pataje nan memwa pataje.

Aktivite yo

Egzibisyon Kominote Komidn: Yungay nou fè tout bagay sa yo (18 Me a 28 jiyè)

Nou envite ou pran yon plas nan sal kominote nou an nan Barrio Yungay, aprann sou istwa migran vwazen nou yo te di nan objè pèsonèl yo ak eksperyans viv ansanm!

Gen anpil istwa sou migrasyon, kit se pwòp pa nou, kijan nou rive nan katye yon lòt peyi oswa yon lòt rejyon, kit se granpapa, ki te kite vil chilyen li pou chèche yon lavi miyò nan vil la oswa yon zanmi ki te oblije ekzil pandan diktati a. Nan egzibisyon an ou ka dekouvri anpil nan istwa sa yo ki prezan nan Yungay nan Barrio.

Soti nan 18 me, espas ki toutotou k ap viv nan kominote a pral plen ak objè yo pèsonèl ki rakonte istwa yo imigran nan Barrio Yungay. Egzibisyon an ki pral kreye nan fason sa a, yo pral devlope ansanm ak vwazen yo ak vwazen nan katye a nan viv ansanm.

Louvri apèl nan vwazen yo

Patisipe nan egzibisyon kominote a “Convivir: Yungay nou fè li tout”, sou istwa migran nan katye a!

Nou vle konnen tout eksperyans ou: si ou te rive yon bon bout tan oswa yon ti tan de sa, si ou te deplase soti nan yon lòt komin oswa te soti nan yon lòt vil nan peyi Chili, si ou soti nan yon lòt peyi oswa ou te rete nan ekzil.

Di nou atravè yon objè, eksperyans ou, sa ki nan fanmi ou oswa fèmen moun, nan sesyon yo convivial ke nou pral fè nan k ap viv nan kominote ki pral enstale nan mize a.
Objè ou yo ak istwa ka ede nan kreyasyon an nan egzibisyon an “Konvèti: Yungay nou fè li tout”.

Dat viv ansanm nan k ap viv nan kominote a
8 jen | 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
22 jen | 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
6 jiyè | 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Enskri pou youn nan dat sa yo, yon semèn alavans, nan imèl la convivir@museodelamemoria.cl kote limite!

Klike la a pou plis enfòmasyon.

Inogirasyon Kominote nan Barrio Yungay (18 me)

Yon chanm k ap viv nan kominote a nan Barrio Yungay kote viv ansanm pral pran plas yo pral inogire nan Hall la CEDOC nan mize a nan memwa. K ap viv sa a ap fèt moute nan mèb vwazen ki vle patisipe. Si ou vle kolabore ekri nou nan imèl la convivir@museodelamemoria.cl